Instituto de Materiais

Coñecemento
excelente na
fronteira científico-tecnolóxica

iMATUS

O Instituto de Materiais (iMATUS) da  Universidade de Santiago de Compostela (USC) creouse o 29 de decembro de 2020, a partir dos logros alcanzados pola Agrupación Estratéxica en Materiais (AeMAT) durante os seus tres anos de actividade e da ampla experiencia en transferencia de tecnoloxía ao sector industrial do antigo Instituto de Cerámica.

iMATUS aspira a ser un centro de investigación de referencia internacional no campo dos materiais. A misión do Instituto é facer ciencia multidisciplinar de excelencia e ter un impacto científico e socioeconómico nas áreas dos materiais aplicados á saúde, a industria, as tecnoloxías emerxentes, o medio ambiente e a enerxía, apoiándose no ecosistema de I+D+i con que conta Galicia.

iMATUS ten como obxectivo converterse nun centro de atracción de investigadores destacados no campo dos materiais, que poidan impulsar de maneira colaborativa a formación de mozos investigadores e a transferencia de coñecemento en beneficio da ciencia, a actividade produtiva e a sociedade en xeral.

Investigación

Materiais para a Saúde

Liña 1: Plataformas biomiméticas para a teragnóstica das enfermidades cardiovasculares e o cancro

Liña 2: Órganos nun chip e scaffolds para medicina rexenerativa

Materiais para a Industria e Tecnoloxías Emerxentes

Liña 3: Fotónica, materiais cuánticos e topolóxicos

Liña 4: Catalizadores heteroxéneos avanzados

Materiais para Enerxía e Medioambiente

Liña 5: Novos materiais nanoestruturados para o control de contaminantes emerxentes e de axentes biolóxicos

Liña 6: Sistemas enerxéticos eficientes: nano- lubricantes e dispositivos avanzados de almacenamento electroquímico

Indicadores de actividade (2016-2020)

0
Publicacións indexadas en SCOPUS
0
Teses dirixidas
0
Proxectos e convenios
0
Proxectos competitivos
0
Máis de 12.4 millón de € de fondos obtidos por proxectos e convenios