Marco estratéxico 2020-2023

O marco estratéxico definido para o período 2020-2023 para iMATUS aséntase sobre unha sólida base científica no campo da ciencia de materiais, nas súas capacidades docentes, na súa experiencia no desenvolvemento de proxectos internacionais e no potencial para levar as súas capacidades e coñecementos cara á industria e a sociedade. Partindo desta base a estratexia neste primeiro ciclo oriéntase ao fortalecemento dos cimentos do instituto en tres planos: a actividade (científica e de transferencia), as persoas (comunidade investigadora e equipo de xestión) e a estrutura (de goberno e organización).

Visión

iMATUS aspira converterse nun centro de investigación de referencia internacional no campo dos materiais con impacto científico e socioeconómico sobre a saúde, a industria, as tecnoloxías emerxentes, o medioambiente e a enerxía.

Misión

Facer ciencia de excelencia multidisciplinar na área dos materiais aplicados á saúde, a industria, as tecnoloxías emerxentes, o  medioambiente e a enerxía, apoiándose no ecosistema de I+D+i de Galicia para transferir resultados ao tecido económico. Formar e desenvolver persoal investigador para a súa futura inserción na academia e o sistema de I+D+i.

RETOS ESTRATÉXICOS

Para iniciar o camiño cara ao cumprimento da misión, o primeiro ciclo estratéxico enfronta os seguintes desafíos:

 1. Asentar un proxecto científico de excelencia co que iMATUS poida posicionarse como unha entidade referencial, a nivel internacional, nos seus campos de especialización.
 2. Configurar un modelo de transferencia de coñecemento e tecnoloxía ad- hoc. Partindo dun enfoque de demanda e conxugando esta con a capacidade científica, iMATUS ten que orientarse a atender as necesidades do mercado e os clientes buscando a xeración de retorno económico e a contribución ao desenvolvemento económico de Galicia.
 3. Avanzar na conformación dunha comunidade investigadora e dunha contorna laboral atractiva para retención e a captación do mellor talento investigador.
 4. Poñer en marcha un sistema de goberno, organización e xestión áxil e eficiente para o logro dos retos de investigación, transferencia e talento expostos para o período.


Ademais de maneira transversal, as actuacións ligadas ao cumprimento destes retos desenvolveranse no marco da política HRS4 R da USC e os principios de Investigación e Innovación Responsable.

valores

No desenvolvemento destas accións unha serie de principios que irán conformando a identidade de iMATUS servirán como guía. Estes principios enúncianse a continuación:
 • Comprometidos co proxecto científico, entendendo este compromiso como a procura do aliñamento cos obxectivos do proxecto científico de iMATUS, o que implica “poñer foco” e non desviarse do roteiro científico trazado.
 • Abertos á colaboración, prioritariamente nesta etapa entre os integrantes de iMATUS pero tamén a nivel externo con grupos de interese.
 • Globais, buscando a proxección internacional das actividades sen descoidar a contribución ao desenvolvemento da contorna máis próxima.
 • Exemplares, na calidade do desempeño científico e docente e na deontoloxía da conduta profesional nas súas distintas facetas, respectuosos cos principios da investigación e innovación responsable.
 • Eficientes, para sacar o máximo partido dos recursos propios e daqueles que se brindan desde a universidade e o sistema de I+D+i.

Táctica

Considerando os riscos e limitacións inherentes a ser un instituto de nova creación, a táctica para o despregamento das accións baséase en:

 • Aposta polo desenvolvemento de accións propias en aspectos críticos para o logro dos obxectivos e asentamento das capacidades crave.
 • Coordinación efectiva e eficiente cos servizos proporcionados pola universidade, así como coa rede de centros e institutos.
 • Aproveitamento dos recursos que o sistema de I+D+i pon ao dispor do tecido científico, non unicamente como recursos financeiros, senón como actividades ou servizos que poden contribuír ao cumprimento da nosa misión.